10/12/1998 | 4282 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 101/1998/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Lim - thị trấn huyện lỵ huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số xã Vân Tương. Thị trấn Lim có 488 ha diện tích tự nhiên và 9.778 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lim : Đông giáp xã Phong Khê (huyện Yên phong); Tây giáp xã Nội Duệ; Nam giáp xã Liên Bão; Bắc giáp xã Phú Lâm.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 101/1998/ND-CP, NGHI DINH 101 1998, CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN TIEN SON, TINH BAC NINH, BAT DONG SAN, BO MAY HANH CHINH