05/03/1979 | 18435 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 29-LCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

 

LỆNH

CÔNG BỐ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN TRONG CẢ NƯỚC

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào quyết định ngày 05 tháng 03 năm 1979 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

NAY CÔNG BỐ LỆNH

Tổng động viên trong cả nước để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc.

 

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

Tôn Đức Thắng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 29-LCT, LENH 29-LCT, CHU TICH NUOC, LENH TONG DONG VIEN CA NUOC, LENH CONG BO LENH, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA- XA HOI