23/11/1977 | 3406 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 79-LCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1977

 

LỆNH

BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 22-11-1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viê của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Đỗ Mười, Phó thủ tướng Chính phủ, nay thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để phụ trách khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, giao thông vận tải và bưu điện của Chính phủ.

2. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay đồng chí Đỗ Mười.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Kha, Phó trưởng ban kinh tế trung ương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim, thay đồng chí Nguyễn Côn nhận nhiệm vụ khác.

4. Đồng chí Trần Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Nội thương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương, thay đồng chí Hoàng Quốc Thịnh nhận nhiệm vụ khác.

5. Đồng chí Đỗ Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản, thay đồng chí Nguyễn Quang Lâm (tức Tám Tú) nhận nhiệm vụ  khác

 

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

Tôn Đức Thắng

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 79-LCT, LENH 79-LCT, CHU TICH NUOC, LENH BO NHIEM, LENH MIEN NHIEM, THANH VIEN HOI DONG CHINH PHU, DO MUOI, DONG SY NGUYEN, NGUYEN VAN KHA, TRAN VAN HIEN, DO CHINH, BO MAY HANH CHINH