14/11/2013 | 7593 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTR/TU NGÀY 26/9/2013 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25-NQ/TW NGÀY 03/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ “TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các ngành, các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn Tỉnh về các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác dân vận; trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện; Mặt trận, đoàn thể làm công tác tham mưu và nòng cốt. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác vận động quần chúng cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới; làm chuyển biến lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân; chống tiêu cực tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

- Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, khích lệ và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Yêu cầu

- Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình mới, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân; công tác dân vận phải thực sự tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội... trên địa bàn Tỉnh.

- Tăng cường và đổi mới công tác chỉ đạo thực hiện của các cấp chính quyền đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, phải được triển khai thực hiện nghiêm túc từ Tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phối hợp triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân từ Tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị gắn với Quyết định số 4177-QĐ/TU ngày 22/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kết hợp với việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác dân vận.

- Các ngành, các cấp chính quyền trong Tỉnh không ngừng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; chống quan liêu, cửa quyền tham nhũng. Quan tâm triển khai thực hiện các Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát loại bỏ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, khắc phục những thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà cho nhân dân.

- Tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước

- Các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó tập trung củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở thật sự là chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Triển khai, vận dụng có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng chính sách hợp lòng dân, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Chính quyền các cấp phải cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận chính quyền để tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp, không đúng thẩm quyền; bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà gây phiên hà cho nhân dân. Thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trong doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, mọi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải tham gia làm công tác vận động quần chúng. Không ngừng đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với chính quyền thông qua công tác tổ chức cán bộ. Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương chính sách của Đảng và kiểm tra kết quả thực hiện của các cấp chính quyền.

- Các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là tiêu chí đánh giá chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trên địa bàn Tỉnh. Các cơ quan nhà nước, nhất là những cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết, giám sát và kiểm tra việc thực hiện.

3. Tiếp tục quán triệt vận dụng và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở

- Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 28/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chú trọng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền các cấp trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt quan tâm lãnh đạo, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở gắn với công tác xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

4. Tăng cường công tác cải cách hành chính; duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

- Đẩy mạnh thực hiện quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, không đúng thẩm quyền, những văn bản rườm rà gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phê bình và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi sách nhiễu, phiền hà, xâm hại lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân.

- Xây dựng và bổ sung quy hoạch, kế hoạch nguồn nhân lực gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ; chú trọng công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; luôn bám sát cơ sở, địa bàn, sát dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

- Thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, ức hiếp nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

- Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại với nhân dân. Hàng tháng, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp dân và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở, chủ động nắm tình hình và giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, hạn chế để xảy ra bãi công, đình công, khiếu kiện đông người, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, nhất là về đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đối với người nghèo, người có công với cách mạng, an sinh xã hội.

5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn Tỉnh cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường sự phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có giá trị cao, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường. Gắn kết các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với các cuộc vận động và phong trào thi đua đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh thể hiện qua việc tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

- Cán bộ làm công tác dân vận của cơ quan, đơn vị tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị cụ thể hóa cơ chế giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng hoạt động. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, xóm, tổ dân phố.

6. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức phụ trách công tác dân vận chính quyền

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ của hệ thống dân vận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có năng lực, tâm huyết với công tác dân vận; có chế độ đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ cán bộ dân vận các cấp để thu hút, tuyển dụng được những người có tư cách đạo đức, phẩm chất tốt, có năng lực, chuyên môn giỏi vào làm việc.

- Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp phụ trách công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; định kỳ 6 tháng, 1 năm sơ kết công tác dân vận chính quyền, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; đảm bảo việc tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp cấp ủy và lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”... Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

8. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận

- Các cấp chính quyền phải đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh về công tác dân vận để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, có hiệu quả thiết thực.

- Xác định công tác vận động, chăm lo lợi ích của nhân dân là một trong các nội dung chủ yếu trong hoạt động của đơn vị; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân và vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn Tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu UBND Tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân vận chính quyền hàng năm.

2. Đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Báo Phú Yên:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh về công tác dân vận, trong đó chú trọng công tác dân vận chính quyền; xây dựng chuyên mục về gương điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

4. Về chế độ thông tin báo cáo:

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền về UBND Tỉnh (qua Sở Nội vụ).

UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 110/KH-UBND, TINH PHU YEN, BO MAY HANH CHINH