Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 1. Hướng dẫn 3350/HD-BTĐKT năm 2023 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành
 2. Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 3. Hướng dẫn 121-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 4. Hướng dẫn 3010/HD-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 60/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 5. Hướng dẫn 119-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 6. Hướng dẫn 6311/HD-SGDĐT năm 2023 về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. Hướng dẫn 3994/HD-UBND năm 2023 về quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 8. Hướng dẫn 32/HD-LĐLĐ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 9. Hướng dẫn 95/HD-TLĐ năm 2023 xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 10. Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 11. Hướng dẫn 30/HD-LĐLĐ năm 2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 12. Hướng dẫn 24-HD/BTCTW năm 2023 về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
 13. Hướng dẫn liên ngành 16/HDLN-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC năm 2023 về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 14. Hướng dẫn 116-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 15. Hướng dẫn 92/HD-TLĐ năm 2023 về Công đoàn khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án lao động, việc lao động tại Tòa án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 16. Hướng dẫn 16/HD-VKSTC năm 2023 về công tác kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 17. Hướng dẫn 09/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Ninh Bình
 18. Hướng dẫn 10/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh Ninh Bình
 19. Hướng dẫn 11/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Ninh Bình
 20. Hướng dẫn 12/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Ninh Bình
 21. Hướng dẫn 13/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh Ninh Bình
 22. Hướng dẫn 3971/HD-UBND năm 2023 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2030
 23. Hướng dẫn 4103/HDLS/BHXH-GDĐT năm 2023 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2023 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 25. Hướng dẫn 4099/HD-BNV năm 2023 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và việc công nhận vùng an toàn khu, xã an toàn khu, xã đảo, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 do Bộ Nội vụ ban hành
 26. Hướng dẫn 190/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 27. Hướng dẫn 109-HD/BTGTW năm 2023 về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 28. Hướng dẫn 179/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 29. Hướng dẫn 2349/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
 30. Hướng dẫn 174/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 31. Hướng dẫn 175/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 32. Hướng dẫn 176/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 33. Hướng dẫn 173/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 34. Hướng dẫn 171/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 35. Hướng dẫn 161/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 36. Hướng dẫn 162/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 37. Hướng dẫn 106-HD/BTGTW năm 2023 về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 38. Hướng dẫn 149/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 39. Hướng dẫn 13/HD-VKSTC năm 2023 về nội dung cơ bản trong kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 40. Hướng dẫn 86/HD-TLĐ năm 2023 sửa đổi tạm thời nội dung của Hướng dẫn 22/HD-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 41. Hướng dẫn 105-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 42. Hướng dẫn 104-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 43. Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với đoàn viên, người lao động năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 44. Hướng dẫn 08/HD-LĐLĐ thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2023 với chủ đề: "Hội nhập - Phát triển" do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 45. Hướng dẫn 01/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố do tỉnh Ninh Bình ban hành
 46. Hướng dẫn 07/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 47. Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 48. Hướng dẫn 05/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 49. Hướng dẫn 04/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 50. Hướng dẫn 03/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 51. Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình
 52. Hướng dẫn 290/HD-UBND năm 2023 thực hiện Nội dung 04 Hỗ trợ nước sinh hoạt, thuộc Dự án 1 Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tại Quyết định 1719/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 53. Hướng dẫn 103-HD/BTGTW năm 2023 tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 54. Hướng dẫn 1684/HD-BVHTTDL năm 2023 thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 55. Hướng dẫn 973/HD-UBND năm 2023 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 56. Hướng dẫn 3864/HD-UBND năm 2023 về sơ kết công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2023
 57. Hướng dẫn 68/HD-UBND năm 2023 thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 58. Hướng dẫn 83/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 59. Hướng dẫn 82/HD-TLĐ năm 2023 về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 60. Hướng dẫn 2224/HD-SYT năm 2023 về triển khai Kế hoạch 5060/KH-UBND thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030
 61. Hướng dẫn bổ sung 1268/HD-YT-BHXH năm 2023 về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
 62. Hướng dẫn 386/HD-UBND năm 2023 về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
 63. Hướng dẫn 97-HD/BTGTW năm 2023 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đống chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 64. Hướng dẫn 50/HD-UBND năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 65. Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong hệ thống công đoàn thành phố do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 66. Hướng dẫn 78/HD-TLĐ năm 2023 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 67. Hướng dẫn 491/HD-UBND năm 2023 về Quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 68. Hướng dẫn 16-HD/VPTW năm 2023 về ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 69. Hướng dẫn 95-HD/BTGTW năm 2023 về báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 70. Hướng dẫn 23/HD-LĐLĐ năm 2023 thực hiện Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành
 71. Hướng dẫn 93-HD/BTGTW năm 2023 về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943-2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 72. Hướng dẫn 11/HD-VKSTC thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 73. Hướng dẫn 76/HD-TLĐ về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 74. Hướng dẫn 09/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 75. Hướng dẫn 89-HD/BTGTW về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 76. Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 77. Hướng dẫn 95/HD-MTTW-BTT năm 2023 thực hiện nội dung Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
 78. Hướng dẫn 04/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 79. Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 80. Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 81. Hướng dẫn 41/HD-VKSTC năm 2022 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 82. Hướng dẫn 39/HD-VKSTC năm 2022 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 83. Hướng dẫn 38/HD-VKSTC năm 2022 về công tác Tiếp công dân, Kiểm sát và Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 84. Hướng dẫn 03-HD/TW năm 2022 về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 85. Hướng dẫn 88-HD/BTGTW năm 2022 về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 86. Hướng dẫn 6142/HD-UBND năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Lào Cai
 87. Hướng dẫn 08/HD-UBND năm 2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
 88. Hướng dẫn 72/HD-TLĐ năm 2022 về đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 89. Hướng dẫn 5725/HD-YT-BHXH năm 2022 về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
 90. Hướng dẫn 35/HD-VKSTC năm 2022 về công tác thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Truy tố và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 91. Hướng dẫn 22/HD-LĐLĐ năm 2022 thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội ban hành
 92. Hướng dẫn 14-HD/VPTW năm 2022 về công tác văn thư trong các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội do Văn phòng Ban chấp hành Trung ương ban hành
 93. Hướng dẫn 83-HD/BTGTW năm 2022 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 94. Hướng dẫn 82-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW "về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
 95. Hướng dẫn 34/HD-VKSTC năm 2022 về kỹ năng phát hiện vi phạm trong giải quyết vụ án hình sự để kháng nghị, kiến nghị do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 96. Hướng dẫn 2153/HD-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND, 06/2022/NQ-HĐND và các nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do tỉnh Hà Giang ban hành
 97. Hướng dẫn 69/HD-TLĐ năm 2022 thực hiện Quyết định 1268/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
 98. Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
 99. Hướng dẫn 14872/HD-UBND năm 2022 về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm trong cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 100. Hướng dẫn 735/HD-UBND năm 2022 về phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025