19/09/2007 | 6971 Lượt xem |

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1618/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

BỔ SUNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO (BẦU CỬ, BỔ NHIỆM) TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước; Hướng dẫn số: 36-HD/BTCTW ngày 27/01/2005, của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể và hướng dẫn 1913/HD-TLĐ ngày 27/09/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện chế độ tiền lương mới và phụ cấp chức vụ  lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống công đoàn Việt Nam;
Tổng Liên đoàn LĐVN quy định và hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ Công đoàn như sau
:

I. TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP CHỨC VỤ:

1. Đối tượng và Phạm vi áp dụng: Cán bộ Công đoàn chuyên trách chưa được hướng dẫn xếp lương mới tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 27/01/2005 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 1913/HD-TLĐ ngày 27/9/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ:

- Cán bộ Công đoàn chuyên trách áp dụng Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ,

- Chủ tịch Công đoàn chuyên trách áp dụng thang bảng lương Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) công ty nhà nước cùng hạng,

- Phó Chủ tịch Công đoàn chuyên trách hưởng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ tương đương phụ cấp chức vụ Trưởng phòng công ty nhà nước cùng hạng,

Trường hợp doanh nghiệp chưa xếp hạng thì Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp căn cứ vào các tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp của Nhà nước, đối chiếu với thực tế của doanh nghiệp, từ đó quy định doanh nghiệp đó tương đương với doanh nghiệp loại mấy của Nhà nước, để làm căn cứ xếp lương và phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn chuyên trách theo nguyên tắc nêu trên.

Tiền lương và phụ cấp chức vụ được làm căn cứ để tính đóng và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

II. NGUỒN CHI TRẢ LƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH:

- Tiền lương cơ bản (lương và phụ cấp lương) cho cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn chi trả từ ngân sách Công đoàn.

- Chênh lệch giữa tiền lương thực trả so với tiền lương cơ bản do Ban Chấp hành Công đoàn thoả thuận với chuyên môn đồng cấp xem xét quyết định.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cấp Công đoàn phản ảnh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tổ chức TLĐ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Đ/c UVĐCT/TLĐ
- Các CĐ ngành TW, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các Ban: Dân vận TW, Tổ chức TW, VP TW ( để báo cáo)
- Bộ Tài chính, Bộ Lao động TB&XH, Bộ Nội vụ
- BHXH Việt Nam
- Lưu VP, ToC/TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1618/HD-TLD, HUONG DAN 1618 2007, TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET N, CHE DO TIEN LUONG, CHE DO TIEN LUONG CHUC VU LANH DAO, PHU CAP CHUC VU LANH DAO, LANH DAO CONG DOAN, HE THONG CONG DOAN, BO SUNG, LAO DONG - TIEN LUONG