24/06/2011 | 5006 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 96/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán khối lượng phát sinh

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam

Trả lời văn bản số 695/CTX-XL2 ngày 30/5/2011 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) đề nghị giải đáp về thủ tục thanh toán giá trị khối lượng phát sinh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ đã quy định “Đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định: thanh toán trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành (kể cả khối lượng phát sinh, nếu có) được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá tương ứng với các công việc đó đã ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng”.

Đồng thời tại điểm a) mục 5.4.2 khoản 5.4 Điều 5 hợp đồng số 3284/2009/HĐ ký ngày 01/12/2009 giữa Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay Việt Nam (Vanscorp) và Constrexim Holdings cũng đã thỏa thuận “Hồ sơ thanh toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng”.

Theo đó, nếu Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán theo đúng quy định trong hợp đồng và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký. Chủ đầu tư không cần phải xem xét hay phê duyệt hồ sơ đề xuất, hồ sơ giải trình những khối lượng tăng so với khối lượng dự kiến trong hợp đồng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./.

 


N
ơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 96/BXD-KTXD, CONG VAN 96 2011, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI