09/12/2010 | 2814 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9581/NHNN-QLNH
V/v trả lời đơn thư

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban đại diện khách hàng Hattoco
- Công ty Luật TNHH Lawpro

 

Trả lời đơn thư ngày 12/11/2010 của tập thể khách hàng mua căn hộ tại Tòa nhà Hattoco và Công ty Luật TNHH Lawpro về việc ký kết hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án Hattoco của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

- Về các kiến nghị liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, thuế giá trị gia tăng và chế tài trong giao kết hợp đồng, đề nghị Ban đại diện và Công ty tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính... để được xem xét giải quyết.

- Về vấn đề sử dụng ngoại tệ trong dự thảo hợp đồng mua bán: sau khi nghiên cứu đơn thư và các hồ sơ liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thấy trường hợp này có dấu hiệu vi phạm quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam tại điều 29 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chuyển hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội để tiến hành kiểm tra, làm rõ vi phạm của Công ty Ba Đình về niêm yết giá bán căn hộ như phản ánh tại đơn thư và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thông báo cho Ban đại diện và Công ty về nội dung liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ban đại diện khách hàng Hattoco và Công ty Luật TNHH Lawpro được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG  
Nguyễn Ngọc Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 9581/NHNN-QLNH, CONG VAN 9581 2010, NGAN HANG NHA NUOC, TIEN TE - NGAN HANG