24/05/2010 | 1657 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 907/BXD-KTXD
V/v: xác định chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Trà Vinh

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 125/SXD-QLHĐXD & CLCT ngày 04/5/2010 của Sở Xây dựng Trà Vinh về việc xác định chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trường xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí vận chuyển vật liệu được xác định trên cơ sở chủng loại vật liệu, phương án vận chuyển, địa điểm cung cấp, cự ly vận chuyển, loại phương tiện, giá thuê phương tiện tại địa phương. Việc Sở Xây dựng công bố chi phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu từ thành phố Trà Vinh đến một số địa điểm (cụm xây dựng công trình) để Chủ đầu tư và Nhà thầu tham khảo là phù hợp với quy định hiện hành.

2. Việc chọn đơn vị tư vấn nào do Sở Xây dựng quyết định trên cơ sở trình độ năng lực của các bộ phận chức năng của Sở, tình hình cụ thể của địa phương để lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc như đã nêu trong công văn số 125/SXD-QLHĐXD & CLCT.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 907/BXD-KTXD, CONG VAN 907, BO XAY DUNG, CHI PHI VAN CHUYEN VAT LIEU, XAY DUNG- DO THI