14/03/2012 | 7629 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/TCT-DNL
V/v thuế GTGT đối với nhà thầu phụ Việt Nam.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 193/VNPT-TCKT-CTVT ngày 16/01/2012 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT hợp đồng gói thầu 4A Thuộc dự án ODA 10 tỉnh Miền Trung (ODA Nhật Bản). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định:

“…

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu.”

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên quy định:

“Số thuế GTGT Bên Việt Nam đã nộp hộ cho các Nhà thầu nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam và được khấu trừ theo qui định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chứng từ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ của Bên Việt Nam là biên lai nộp thuế giá trị gia tăng hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có đóng dấu xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước về số thuế GTGT đã nộp.”

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Theo trình bày của Tập đoàn VNPT tại điểm 5 công văn số 193/VNPT-TCKT-CTVT thì thuế GTGT của Nhà thầu phụ Việt Nam đã bao gồm trong giá Hợp đồng. Nhà thầu phụ Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật thuế Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp để thực hiện hợp đồng thầu ký với chủ đầu tư, nhà thầu nước ngoài (không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam) ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam giao lại một phần công việc của gói thầu thì:

- Chủ đầu tư được khấu trừ khoản thuế GTGT đã nộp thay nhà thầu nước ngoài theo quy định.

- Nhà thầu phụ Việt Nam xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu nước ngoài và khai nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành. Nhà thầu nước ngoài không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, KK, PC - (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 898/TCT-DNL, CONG VAN 898 2012, TONG CUC THUE, THUE GIA TRI GIA TANG, NHA THAU PHU VIET NAM, THUE - PHI - LE PHI