27/11/2006 | 1118 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8854/UBND-ĐT
Về thực hiện quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Sở - ban - ngành thành phố;
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố.

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg về quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở - ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg trong việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng.

Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra các chủ đầu tư và doanh nghiệp thuộc phạm vi thành phố quản lý trong việc thực hiện Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg; có báo cáo, đề xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc xin ý kiến Bộ Xây dựng để hướng dẫn các đơn vị giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8854/UBND-DT, CONG VAN 8854, THANH PHO HO CHI MINH, XAY DUNG- DO THI