01/07/1991 | 5472 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 875-TC/TCT
Về việc ban hành hoá đơn kiêm phiếu xuất kho mẫu số 02b/bh

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 875-TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991 VỀ VIỆC BAN HÀNH HOÁ ĐƠN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO MẪU SỐ 02B/BH

Thi hành Quyết định số 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 về chế độ quản lý hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính theo các Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc "Bộ Tài chính thống nhất phát hành hoá đơn sử dụng trong cả nước". Vừa qua một số địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh có phản ánh về Bộ Tài chính đề nghị cho phát hành thêm loại hoá đơn kiêm phiếu xuất kho có từ 4 đến 5 liên cho phù hợp với thực tế kinh doanh của cơ sở trong Điều kiện chưa có khả năng chuyển đổi sang cơ chế mới.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Tài chính đồng ý tạm thời cho phát hành thêm loại hoá đơn kiêm phiếu xuất kho loại 5 liên, ký hiệu 02B/BH theo mẫu đính kèm.

Việc ghi chép hoá đơn này được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 54-TC/TCT ngày 20-2-1991 của Bộ Tài chính. Đối với liên 4 và liên 5 chỉ sử dụng lưu hành trong nội bộ theo yêu cầu của từng cơ sở sản xuất kinh doanh mà không có giá trị để thanh toán và vận chuyển hàng hoá trên đường.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 875-TC/TCT, CONG VAN 875-TC 1991, BO TAI CHINH, KE TOAN - KIEM TOAN