01/12/2010 | 5301 Lượt xem |

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8606/BKH-QLĐT
V/v hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước;

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng (có hiệu lực từ ngày 15/9/2010). Ngày 21 tháng 9 năm 2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu (có hiệu lực từ ngày 05/11/2010). Để tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đấu thầu qua mạng (tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) và trên Báo Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau:

1. Nội dung thông tin đăng tải trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu

Các cơ quan thuộc đối tượng thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng, các cơ quan, tổ chức được khuyến khích áp dụng thí điểm đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 17/2010/TT-BKH và các cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được khuyến khích tự nhập và đăng tải các thông tin sau đây trên Hệ thống đấu thầu qua mạng (gọi tắt là Hệ thống):

- Kế hoạch đấu thầu;

- Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng;

- Danh sách ngắn;

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thông tin về nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu.

Đối với quy trình tự nhập và đăng tải thông tin, đề nghị xem Mục Hướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn sử dụng dành cho bên mời thầu) trên trang chủ của Hệ thống.

Để đảm bảo tính rộng rãi và hiệu quả của thông tin đấu thầu, sau khi các thông tin nêu trên được đăng tải trên Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ đăng tải tiếp trên Báo Đấu thầu theo quy định.

2. Thời gian phát hành hồ sơ

a) Đối với gói thầu thực hiện thí điểm toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định của Thông tư 17/2010/TT-BKH: Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng được đính kèm và đăng tải đồng thời với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng.

b) Đối với gói thầu chỉ thực hiện đăng tải thông báo trên Hệ thống:

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu chào hàng được phát hành kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống. Khuyến khích chủ đầu tư, bên mời thầu đính kèm hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu chào hàng khi đăng tải thông báo trên Hệ thống.

- Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ được phát hành kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống.

- Hồ sơ mời thầu (đối với gói thầu không phải là quy mô nhỏ) được phát hành tối thiểu sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo mời thầu trên Hệ thống.

3. Chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu

Việc nộp chi phí đối với thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng được đăng tải trên Hệ thống và chuyển sang đăng tải trên Báo Đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Hướng dẫn quy trình thanh toán chi phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu tại địa chỉ http://www.thongtindauthau.com.vn.

4. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Quản lý mạng đấu thầu – Cục Quản lý đấu thầu

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.32321035; Fax:04.38489504 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, Cục QLĐT.05 (DP230).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8606/BKH-QLDT, CONG VAN 8606 2010, BO KE HOACH VA DAU TU, HUONG DAN, DANG TAI TREN BAO DAU THAU, THI DIEM DAU THAU QUA MANG, CONG NGHE THONG TIN, XAY DUNG - DO THI