17/10/2011 | 2079 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7899/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng liên quan đến Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận huyện (Ban quản lý dự án trực thuộc);
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Đại lộ Đông Tây & Môi trường nước, Nâng cấp đô thị, Khu đô thị mới Nam thành phố, Khu Tây Bắc thành phố, Khu Đường Sông, Vệ sinh môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè); Khu Quản lý giao thông đô thị 1, 2, 3;
- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng Công ty Bến Thành, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn;
- Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

 

Ngày 07 tháng 05 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Để triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng đã ban hành các thông tư hướng dẫn sau:

1. Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 07 năm 2010 về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 và thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Lưu ý các chủ đầu tư: Trong quá trình tổ chức thực hiện, các hợp đồng xây dựng đã và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không bắt buộc thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết thì Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng theo các quy định tại Thông tư này (Điều 8).

2. Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 26 tháng 06 năm 2011 về hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2011. Hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này (Điều 4).

3. Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 06 năm 2011 về hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011. Những hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải áp dụng quy định của Thông tư này (Điều 4).

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và áp dụng trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết; nếu vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (CT, các PCT để b/cáo);
- GĐ Sở XD, PGĐ Sở (A. Hiệp);
- Lưu VP, P.QLKTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7899/SXD-QLKTXD, CONG VAN 7899, THANH PHO HO CHI MINH, HOP DONG TRONG HOAT DONG XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI