08/07/2010 | 1742 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/BXD–KTXD
V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trả lời Văn bản số 859/NHNT.KTTC ngày 23/6/2010 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình như nêu trong Văn bản số 859/NHNT.KTTC thực hiện như sau:

Trường hợp tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì Chủ đầu tư căn cứ dự toán xây dựng công trình điều chỉnh hoặc giá gói thầu điều chỉnh để tổ chức điều chỉnh tổng mức đầu tư. Nếu tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định; Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định;

Nếu tổng mức đầu tư được phê duyệt sau ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình này phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Căn cứ ý kiến trên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 78/BXD-KTXD, CONG VAN 78 2010, BO XAY DUNG, DIEU CHINH TONG MUC DAU TU, DIEU CHINH TONG MUC DAU TU XAY DUNG, DAU TU, XAY DUNG - DO THI