04/06/2010 | 2379 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7209/BTC-TCT
V/v gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và một số Cục thuế địa phương về việc không đảm bảo việc nộp quyết toán thuế TNCN 2009 đúng thời hạn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 15/3/2010, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3124/BTC-TCT gia hạn thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến hết ngày 31/5/2010.

Tính đến thời điểm 31/5/2010 thì tình hình nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 ở một số địa phương do nguyên nhân khách quan chưa xong. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Cục thuế, Chi Cục thuế tập trung lực lượng hướng dẫn các doanh nghiệp, người nộp thuế; tổ chức bổ sung địa điểm tiếp nhận; phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo đường truyền thông suốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong việc kê khai quyết toán thuế qua mạng. Đồng thời Bộ Tài chính gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN đến hết ngày 31/7/2010.

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân tự quyết toán thuế biết để tiếp tục nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đúng thời hạn.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng Cục thuế;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Đại diện VPTCT tại TP. HCM
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN 2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7209/BTC-TCT, CONG VAN 7209 2010, BO TAI CHINH, GIA HAN NOP THUE, QUYET TOAN THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI