11/03/2011 | 1664 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức lương tối thiểu để xây dựng thang lương, bảng lương

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 67/SLĐTBXH ngày 27/01/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre về việc áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng thang, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mức lương tối thiểu chung được áp dụng đối với công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước tiếp tục vận dụng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đối với Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Tổng công ty Lương thực miền Nam và Nhà khách Hùng Vương góp vốn thành lập mới thì không thuộc đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu chung quy định tại khoản 6, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH nêu trên, mà thuộc đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 3 Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 671/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 671 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, LAO DONG - TIEN LUONG