19/08/2008 | 2966 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 64/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu các sản phẩm đá khối, đá ốp lát được gia công, chế biến từ đá hoa trắng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 03/2008/HDD ngày 18/01/2008 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương về việc xuất khẩu các sản phẩm đá khối, đá ốp lát được gia công, chế biến từ đá hoa trắng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các sản phẩm đá khối, đá ốp lát xin xuất khẩu có nguồn gốc khai thác từ mỏ đá hoa trắng của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác đá hoa trắng tại khu vực núi Chuông, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1789/GP-BTNMT ngày 12/11/2007.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu số 10/HDD-MIT/2008 ngày 19/5/2008, bao gồm đá khối với số lượng 6.000 m3 có kích thước (chiều dài : từ 1- 3 m ; chiều rộng : từ 0,5- 2 m ; chiều cao từ 0,5- 2 m) ; đá ốp lát (đá tấm) với số lượng 50.000 m2 có kích thước (chiều dài không quá 1,5 m ; chiều rộng từ 0,3- 0,8 m ; chiều dày từ 2- 4 cm).

Theo quy định hiện hành về việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, các sản phẩm đá khối, đá ốp lát nêu trên đã được gia công, chế biến đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu các sản phẩm đá khối, đá ốp lát của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Đại Dương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64/BXD-VLXD, CONG VAN 64, BO XAY DUNG, XAY DUNG- DO THI, TAI NGUYEN- MOI TRUONG