01/12/2011 | 1506 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6029/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2689/HQBD-TXNK ngày 25/10/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng lúa mì nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 1: phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát các sản phẩm trồng trọt; làm sạch, phơi, sấy khô, ướp muối, ướp đá các sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt khác”.

Theo đó về thuế GTGT, tùy từng trường hợp cụ thể sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được trải qua một hoặc nhiều hình thức sơ chế quy định tại điểm 1, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương nghiên cứu kỹ văn bản để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6029/TCHQ-TXNK, CONG VAN 6029 2011, TONG CUC HAI QUAN, THUE GIA TRI GIA TANG, LUA MI NHAP KHAU, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI