20/09/2010 | 2927 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5956/BGDĐT-KHTC
V/v: chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cụ thể như sau:

Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thu học phí và lệ phí tuyển sinh: các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc các qui định về mức thu, về các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo đúng qui định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Đối với những khoản thu để mua áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường...: các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức mua thích hợp.

- Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống...yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

- Các trường vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình theo đúng qui định của Luật Bảo hiểm y tế; Cần giải thích rõ nội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu lầm khi mua các loại bảo hiểm thương mại.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định mức thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc chi tiêu phải được lập kế hoạch và được thông qua trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học.

- Khuyến khích đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường. Các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng qui định của pháp luật.

- Không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương quán triệt tinh thần công văn này tới Hiệu trưởng các trường để phổ biến tới giáo viên và cha mẹ học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính đồng thời có hình thức xử lí nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái những qui định trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quí Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH
 (để phối hợp);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện)
- Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5956/BGDDT-KHTC, CONG VAN 5956 2010, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CO SO GIAO DUC, CHAN CHINH TINH TRANG LAM THU, GIAO DUC