01/10/2009 | 1550 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 5892/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời công văn số 8068/TCT-KK ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế về việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhất trí với ý kiến của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 8068/TCT-KK dẫn trên, cụ thể:

Trường hợp trên ô 27 tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2002-XK) cơ quan Hải quan không ghi số lượng thực xuất mà chỉ ký tên, đóng dấu thì số lượng thực xuất được căn cứ trên vận tải đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải và hóa đơn thương mại.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu: VT, GSQL(03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5892/TCHQ-GSQL, CONG VAN 5892 2009, TONG CUC HAI QUAN, XAC NHAN THUC XUAT, TO KHAI HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU