14/01/2011 | 1575 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/TTg-KTN
V/v triển khai đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2518/BKH-KCHT&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2010), Tài chính (công văn số 4956/BTC-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2010) và Giao thông vận tải (các công văn số 2464/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2010 và số 8867/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2010) về việc triển khai đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa tiểu Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12B đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình ra ngoài Dự án "Nâng cấp mạng lưới đường bộ" sử dụng vốn vay Ngân hàngV/v đầu tư mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh - Kỳ Anh (Vũng Áng) Thế giới (WB4) và tiếp tục giao Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo quy định.

2. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ứng trước từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện Dự án nêu trên; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án nêu trên.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn để bố trí vốn cho dự án nêu trên thông qua kế hoạch vốn ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả vốn ứng trước của địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KTN (4). c22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 57/TTG-KTN, CONG VAN 57, THU TUONG CHINH PHU, DAU TU, GIAO THONG - VAN TAI