22/09/2004 | 3070 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5629/UB-CCHC
V/v quy định giá bán biểu mẫu thủ tục Hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Thực hiện Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành 71 biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở, áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2004. Trong quá trình thực hiện, nhiều sở - ngành thành phố và các quận - huyện chưa thống nhất giá bán các biểu mẫu hành chính cho nhân dân và tổ chức. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về hướng dẫn thống nhất giá bán các biểu mẫu hành chính trên địa bàn thành phố. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại công văn số 5145/TC-BVG ngày 25/8/2004) và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố quy định như sau:

1- Nay quy định giá bán thống nhất trên địa bàn thành phố đối với các biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở áp dụng cho 71 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố là 1.000 (một ngàn) đồng cho 1 biểu mẫu từ ngày 01.10.204.

2- Thủ trưởng các sở -ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện liên quan có trách nhiệm báo cáo việc thu, chi tài chính hàng năm cho Sở Tài chính về việc bán các biểu mẫu thủ tục hành chính theo quy định đã nêu trên.

3- Các biểu mẫu do tổ chức và cá nhân tự đánh máy, phô tô, in ấn hoặc khai thác trên mạng trang Web đúng như mẫu biểu quy định tại Quyết định số 58/2004/QĐ-UB và được in trên giấy trắng khổ A4 đều có giá trị sử dụng. Các sở - ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường- xã, thị trấn không được bắt buộc tổ chức và nhân dân phải mua các biểu mẫu do cơ quan, đơn vị mình in ấn phát hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5629/UB-CCHC, CONG VAN 5629, THANH PHO HO CHI MINH, BAT DONG SAN