16/08/2011 | 3342 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5617/VPCP-KTN
V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về việc quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhu cầu sử dụng đất (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- HĐND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).Th 140

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5617/VPCP-KTN, CONG VAN 5617 2011, VAN PHONG CHINH PHU, BAT DONG SAN