24/10/2008 | 2906 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5429/TCHQ-KTTT
V/v Hướng dẫn thực hiện biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 9876/HQHP-KTSTQ/Đ3 ngày 15.09.2008 của Cục Hải quan TP Hải Phòng v/v nêu tại trích yếu. Sau khi xem xét Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 6a, mục I, phần II Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản; thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ mà doanh nghiệp hoặc người nắm giữ tài sản có trụ sở đóng tại địa bàn khác thì Cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục kiểm tra sau thông quan ra quyết định cưỡng chế và chuyển quyết định cưỡng chế cho Cục Hải quan nơi quản lý địa bàn đó để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế". Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế vì trong quá trình thi hành phải cần sự liên hệ, phối hợp hoạt động với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương nơi người nộp thuế đặt trụ sở.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị trong việc tổ chức cưỡng chế, Cục Hải quan nơi ra quyết định cưỡng chế cần chủ động trao đổi, thống nhất với Cục Hải quan quản lý địa bàn nơi người nộp thuế đặt trụ sở để tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế.

Trên cơ sở quyết định cưỡng chế được lập theo mẫu Quyết định số QĐ-34 ban hành theo Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính, văn bản chuyển hồ sơ và các hồ sơ có liên quan do Cục Hải quan nơi ra quyết định cưỡng chế chuyển đến, Cục Hải quan nơi quản lý địa bàn tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế, bố trí người chủ trì việc thực hiện kê biên theo sự phân công quy định tại điểm 6a nêu trên và điểm 7a, mục IV, phần II Thông tư số 62/2007/TT-BTC nêu trên.

Trong trường hợp phải thành lập hội đồng định giá tài sản kê biên theo quy định tại điểm 10c, mục IV, phần II Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 thì Cục trưởng cục Hải quan nơi quản lý địa bàn hoặc Phó cục trưởng được phân công phụ trách công tác quản lý thuế, cưỡng chế thuế sẽ là người đề nghị cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng định giá và làm chủ tịch hội đồng định giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5429/TCHQ-KTTT, CONG VAN 5429 2008, TONG CUC HAI QUAN, THUE - PHI - LE PHI, TAI CHINH NHA NUOC