01/07/2009 | 961 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5413/BGDĐT-TCCB
V/v dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 1429/BKHCN-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009 với đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự thi và hình thức, nội dung thi được đề cập cụ thể theo công văn đính kèm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:

1. Phổ biến và công khai nội dung công văn này cho toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị biết và nghiên cứu để đăng ký dự thi.

2. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự thi; các đơn vị xem xét và cử cán bộ, viên chức tham gia dự thi.

3. Công văn cử cán bộ viên chức dự thi kèm theo danh sách trích ngang (phụ lục 1 đối với ngạch nghiên cứu viên, phụ lục 2 đối với ngạch kỹ sư) và hồ sơ của người dự thi gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 7 năm 2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Hội đồng sơ tuyển của Bộ để xem xét, quyết định danh sách dự thi gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng sơ tuyển sẽ chỉ xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo nội dung thông báo quy định.

Để biết thêm chi tiết, các đơn vị có thể xem trên Website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5413/BGDDT-TCCB, CONG VAN 5413, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO DUC