28/11/2005 | 2893 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5012/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09-CV ngày 20/10/2005 của Công ty TNHH Na Bô đề nghị Tổng cục xem xét lại việc áp mã mặt hàng “dây chuyền đồng bộ sản xuất kẹo cứng” nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 112/NK/ĐK/HN ngày 9/6/2005 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục C và D Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra lại vụ việc, trả lời Công ty theo đúng thẩm quyền và trình tự quy định.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo và đề xuất với Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Na Bô
(Đ/c: Đường Phạm Ngũ Lão, Khu CN Hòa Xã, tỉnh Nam Định);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5012/TCHQ-GSQL, CONG VAN 5012 2005, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI