22/10/2010 | 2605 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 472/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu công tác xây lắp bằng gạch block bê tông xây.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện Công trình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 236/CĐCT-KHĐT ngày 23/9/2010 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện Công trình về việc hướng dẫn quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu công tác xây lắp bằng gạch block xây. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với gạch block bê tông (hay còn gọi là gạch block xây hiện nay có các tiêu chuẩn liên quan như sau:

TCVN 6477 : 1999 Gạch blốc bê tông (tiêu chuẩn về sản phẩm);

TCVN 5573 : 1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4085 : 1985 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và kiểm tra.

Hiện nay, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Kinh tế xây dựng đang thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển đổi các tiêu chuẩn trên thành Tiêu chuẩn Quốc gia, đồng thời đang tiến hành xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật cho gạch xây không nung, trong có gạch block bê tông.

Các tiêu chuẩn trên thuộc dạng tự nguyện (hay khuyến khích) áp dụng. Đề nghị Quý Công ty liên hệ trực tiếp với các đơn vị như đã nêu ở trên để có những tư vấn kỹ thuật chuyên ngành cụ thể./.

 

 

Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 472/BXD-KHCN, CONG VAN 472, BO XAY DUNG, HUONG DAN QUY TRINH, CONG TAC THI CONG VA NGHIEM THU, XAY LAP BANG GACH BLOCK BE TONG, XAY DUNG- DO THI