26/03/2012 | 4075 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/BXD-TTr
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8684/SXD-TT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 8684/SXD-TT, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hành vi mở cửa sổ mặc dù không đúng với bản vẽ thiết kế, nhưng chưa được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 24/2009/TT-BXD - là căn cứ để áp dụng xử phạt hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, nên không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép.

Tuy nhiên, nếu việc mở cửa sổ không phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, có thể áp dụng khoản 6 Điều 14 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

Trường hợp việc chủ đầu tư mở cửa sổ của công trình mà không vi phạm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng thì không xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng Thanh tra Xây dựng áp dụng đúng quy định pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 459/BXD-TTR, CONG VAN 459 2012, BO XAY DUNG, VI PHAM HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI