09/11/2009 | 3114 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ   
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 4574/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương
(P. Quang Trung, TP. Thái Nguyên)

 

Trả lời công văn số 09/CV-CTKSDLHD ngày 5/10/2009 của Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ lữ hành quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm 1.14, Mục I, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

“Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các Khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số Khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các Khoản thu của khách hàng để chi cho các Khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT”;

Tại Điểm 18, Điều 1, Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: “Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ theo các quy định trên, việc Công ty lữ hành Hà Nội Tourist viết trong hóa đơn số 0042621 với nội dung “chi phí vé máy bay và dịch vụ tại nước ngoài là đối tượng không chịu thuế” với thuế suất thuế GTGT = 0% là không đúng theo quy định tại Mục II, phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Các Khoản chi đó chỉ được giảm trừ khi Công ty Khách sạn du lịch Dạ hương tính thuế GTGT của dịch vụ lữ hành trọn gói trong hợp đồng. Các chứng từ cần thiết để được giảm trừ là vé máy bay, biên lai, hóa đơn của các dịch vụ được cung cấp tại nước ngoài;

Đối với hóa đơn số 0042622 của Công ty lữ hành Hà Nội Tourist có nội dung “Doanh thu chịu thuế” với thuế suất là 10% x 50% là đúng theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên và Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT mà Công ty lữ hành Hà Nội đã ghi giảm trên hóa đơn.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Khách sạn du lịch Dạ Hương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4b);   

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4574/TCT-CS, CONG VAN 4574 2009, TONG CUC THUE, THUE GIA TRI GIA TANG, DICH VU LU HANH QUOC TE, THUE - PHI - LE PHI