09/11/2010 | 4192 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4530/TCT-CS
V/v hướng dẫn chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4815/CT-TTr ngày 23/8/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Định xin ý kiến về chuyển lỗ. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 4d Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "d) Đối với các khoản chuyển lỗ trước năm từ năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lý như sau: Cơ sở kinh doanh tiếp tục được chuyển lỗ vào các năm còn lại của kỳ hạn chuyển lỗ mà không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Trường hợp đã đăng ký chuyển lỗ thì thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký và các hướng dẫn nêu trên."

Tại điểm 1 mục VI phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển lỗ như sau: "Cơ sở kinh doanh đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ trước kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 thì số lỗ còn lại được tiếp tục chuyển lỗ theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký hoặc chuyển lỗ vào các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ."

Tại điểm 5.1 mục I phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định: "5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế."

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Du lịch Bãi dài Quy Nhơn đã đăng ký chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2003 vào năm 2008 nhưng đến năm 2007 công ty có lãi thì được điều chỉnh lại hồ sơ kê khai về thời gian chuyển lỗ; thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ; việc thực hiện điều chỉnh hồ sơ kê khai về thời gian chuyên lỗ phải thực hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4530/TCT-CS, CONG VAN 4530 2010, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI