18/07/2007 | 7381 Lượt xem |

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN THI ĐUA -
KHEN THƯỞNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/BTĐKT
V/v Hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và thành lập Hội đồng sáng kiến ở cơ sở

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 22/12/2006;

Qua ý kiến của các đơn vị, địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành 02 biểu mẫu hướng dẫn để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh:

1. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm;

2. Mẫu báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, triển khai đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy, VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh, VP. Đoàn đại biểu QH;
- UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh;
- Phòng HCTH, NV1, NV2;
- Lưu: VT, NV1.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Tiến Dũng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………., ngày    tháng     năm 200…

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến…………….

Họ và tên:                                                                      Năm sinh:

Chức vụ:

Đơn vị:

Báo cáo tóm tắt sáng kiến:

Tên nội dung sáng kiến: …………………………..

1. Xuất xứ: xuất phát từ thực tế những công việc được giao, để góp phần thiết thực trong việc giải quyết, xử lý công việc được tốt hơn, đạt hiệu quả và năng suất cao hơn; bản thân đã suy nghĩ, có ý tưởng đề ra sáng kiến để thực hiện;

2. Hiệu quả:

- Những lợi ích trực tiếp thu được do áp dụng sáng kiến này vào trong thực tế, đã cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công việc, đạt năng suất cao hơn trước;

- Sáng kiến đưa ra có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và dễ thực hiện;

3. Bài học kinh nghiệm:

4. Kiến nghị:

 

Nhận xét của Hội đồng sáng kiến

Cần phải có đánh giá như sau:

1. Đạt hay không đạt;

2. Xếp loại (nếu có);

3. Một số nhận xét về sáng kiến.

Người viết

Ghi chú:

• Mục (3) và (4) nếu không có ý kiến tham gia, thì sáng kiến vẫn đủ điều kiện để xem xét;

• Hội đồng sáng kiến cần chú trọng vào Mục (2); vì đây là phần mấu chốt, quan trọng nhất của một sáng kiến kinh nghiệm; coi trọng hiệu quả là chính.

• Không đặt nặng vấn đề là phải viết nhiều, viết dài thì mới đạt; vì trình độ và khả năng viết một sáng kiến của đa số người lao động hiện nay rất hạn chế, khó thực hiện được qua phản ánh từ thực tiễn.

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-……….

…………., ngày    tháng    năm 200…

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm
(hoặc Hội đồng Khoa học)

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ................................................................................................................................ ;

Căn cứ................................................................................................................................ ;

Xét đề nghị của..................................................................................................................... ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên……………….:

1. ………………..                                   Chủ tịch hội đồng

2. ………….........                                  Phó Chủ tịch hội đồng

3. ………….........                                  Thành viên hội đồng

………….............                                  Thành viên hội đồng

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định sáng kiến kinh nghiệm, đánh giá để công nhận chính thức các sáng kiến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân và đề xuất Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và tự giải thể sau khi hoàn thành công việc.

Điều 3. Các ông (bà) ........................ và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT - TĐ.

QUYỀN HẠN VÀ CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 453/BTDKT, CONG VAN 453, TINH DONG NAI, VAN HOA - XA HOI