12/12/2011 | 2690 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4501/TCT-CS
V/v ký hiệu mẫu, ký hiệu, số hóa đơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 4749/CT-AC ngày 09/09/2011 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc ký hiệu mẫu, ký hiệu, số thứ tự hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu.”

Tại điểm b, điểm d khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và năm phát hành hóa đơn…

d) Số thứ tự hóa đơn

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.”

Trường hợp doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn có cùng ký hiệu, số thứ tự nhưng thuộc 02 ký hiệu mẫu hóa đơn khác nhau thì vẫn đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4501/TCT-CS, CONG VAN 4501 2011, TONG CUC THUE, KY HIEU MAU SO HOA DON DAT IN, THUE - PHI - LE PHI