23/10/2007 | 4660 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4335/TCT-CS
V/v: lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2203/CT-TTHT ngày 26/09/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục I Phần thứ hai Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn: “(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, Tổng công ty.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp có trụ sở chính ở một địa phương nhưng có các đơn vị kế toán trực thuộc ở địa phương khác thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm của các đơn vị kế toán trực thuộc ở địa phương khác để nộp cho cơ quan thuế. Đơn vị kế toán trực thuộc lập báo cáo tài chính năm gửi cho doanh nghiệp của mình để làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất cho doanh nghiệp đồng thời phải gửi báo cáo tài chính năm của đơn vị mình đến cơ quan thuế nơi các đơn vị này đóng trụ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4335/TCT-CS, CONG VAN 4335 2007, TONG CUC THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI