05/02/2010 | 1220 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 431/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.

Trả lời công văn số 977/SGTVT-QLDA ngày 17/12/2009 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt dự án cầu đường bộ mới thành phố Bắc Giang theo gói thầu số 02, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

a. Đối với hoạt động xây dựng lắp đặt theo Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp số 01/HĐ-XL ký ngày 20/4/2008 giữa nhà thầu chính là Công ty cổ phần xây dựng 699 và nhà thầu phụ là Công ty xây dựng Việt Đức Bắc Ninh với giá trị hợp đồng bằng 40% giá trị gói thầu:

Bộ Tài chính có công văn số 10753/BTC-TCT ngày 26/8/2005 hướng dẫn:

"Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%, nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng lắp đặt đang thực hiện dở dang, chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Đối với trường hợp các đơn vị xây dựng, lắp đặt ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004, nhưng lại ký hợp đồng giao thầu lại một phần công việc, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp khác thực hiện, thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 1/1/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng mục công trình thực hiện theo hợp đồng giao thầu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng, lắp đặt của nhà thầu phụ Công ty xây dựng Việt Đức Bắc Ninh theo hợp đồng số 01/HĐ-XL nêu trên áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

b. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt khối lượng còn lại của gói thầu số 02 (bằng 60% giá trị gói thầu) theo Hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng số 01/HĐ-NT ký ngày 17/11/2008 giữa Ban quản lý dự án XDGT Bắc Giang và Công ty xây dựng Việt Đức Bắc Ninh:

Tại điểm 3.14, mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “xây dựng, lắp đặt” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng, lắp đặt của Công ty xây dựng Việt Đức Bắc Ninh theo hợp đồng số 01/HĐ-NT nêu trên áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, PC;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang;
- Công ty xây dựng Việt Đức;
- Lưu: VT, PC, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 431/TCT-CS, CONG VAN 431 2010, TONG CUC THUE, THUE GIA TRI GIA TANG, HOAT DONG XAY DUNG LAP DAT, THUE - PHI - LE PHI