01/12/2010 | 2995 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/LĐTBXH-LĐTL
V/v chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
(Địa chỉ: 499-Yersin, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời Công văn số 83/CV-CĐ.KCN ngày 05/10/2010 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương về việc chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Bộ luật Lao động; khoản 4 Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.

Do đó, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên có quyền thỏa thuận chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết, quá trình chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân theo quy định của pháp luật lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trả lời để Công đoàn biết để hướng dẫn người lao động thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4242/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 4242 2010, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, CHAM DUT HOP DONG LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG