18/10/2010 | 2983 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4168/TCT-TCTN
V/v trả lời đơn thư của ông Nguyễn Thiện Hùng về thuế TNCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Thiện Hùng
(Địa chỉ: số 56 ngách 293/37 Đường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế tiếp tục nhận được Đơn thư đề ngày 5/10/2010 của ông Nguyễn Thiện Hùng về việc ông phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở. Vấn đề này đã được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn 3900/TCT-TNCN ngày 1/10/2010. Nay để Ông rõ hơn Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 36 Luật Đất đai năm 2003 (Phần quy định về chuyển mục đích sử dụng đất) quy định: “Khi chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định sau đây:… b) Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng tính theo giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm được phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;”

Tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định như sau: “a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Hùng xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất như hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế thông báo cho ông Nguyễn Thiện Hùng được biết và liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Chi Cục Thuế Quận Long Biên;
- Vụ Pháp chế (TCT); 2b 
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4168/TCT-TCTN, CONG VAN 4168 2010, TONG CUC THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, CHUYEN MUC DICH SU DUNG DAT, THUE - PHI - LE PHI