09/10/2007 | 3237 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4163/TCT-CS
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở cho người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH TAV

Trả lời Công văn số 070912-001/TAV-KT ngày 12/09/2007 của Công ty TNHH TAV về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3115/TCT-CS ngày 06/08/2007 hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động, theo đó trường hợp năm 2005, Công ty TNHH TAV sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT đã thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ăn ca và nhà ở phục vụ người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh thì nay không phải Điều chỉnh lại việc kê khai này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TAV được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Thái Bình;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4163/TCT-CS, CONG VAN 4163 2007, TONG CUC THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI, LAO DONG - TIEN LUONG