03/10/2007 | 6261 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4109/TCT-CS
V/v: xác minh địa điểm kinh doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 12704/CT-QTTVAC ngày 10/9/2007 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác minh địa điểm kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “ Trong thời gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Kết quả kiểm tra thực tế phải thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức, cá nhân mua hóa đơn (theo mẫu số 04 kèm theo). Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hóa đơn (theo mẫu số ST22/HĐ) cho cơ sở kinh doanh, đồng thời bán hóa đơn lần đầu theo đúng ngày hẹn”.

Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế, đã được cơ quan thuế xác minh địa điểm kinh doanh khi mua hóa đơn lần đầu (thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh), nay cơ sở kinh doanh chuyển sang đăng ký tự in hóa đơn và không thay đổi địa điểm kinh doanh thì cơ quan thuế không phải thực hiện xác minh địa điểm kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CụcThuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ, TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4109/TCT-CS, CONG VAN 4109 2007, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI