02/10/2007 | 3139 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4083/TCT-CS
V/v: vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA
(KCN Phố Nối A – Trưng Trắc – Văn Lâm- Hưng Yên)

Trả lời công văn số 05/PKT-FUJI-ALPHA ngày 01/8/2007 và công văn số 06/PKT-FUJI-ALPHA ngày 14/8/2007 của Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA v/v vướng mắc về thuế GTGT đối với thang máy và lắp đặt thang máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã công văn số 3137/TCT-CS ngày 7/8/2007 hướng dẫn Công ty về thuế suất thuế GTGT đối với thang máy và lắp đặt thang máy.

Tại Điểm 1.1a Mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng bán thang máy và lắp đặt thang máy cho khách hàng, trên hợp đồng và hóa đơn không tách riêng được giá thang máy và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trên toàn bộ hợp đồng. Trường hợp trước thời Điểm hướng dẫn của công văn số 3137/TCT-CS ngày 7/8/2007, Công ty đã kê khai với thuế suất 5% thì không đặt vấn đề xử lý lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Liên doanh FUJI-ALPHA biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Hưng Yên, TP Hà Nội
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4083/TCT-CS, CONG VAN 4083 2007, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI