06/10/2010 | 3221 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3971/TCT-TCCB
V/v thủ tục nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số phản ảnh về việc thực hiện chế độ hưu trí cho công chức ở Cục Thuế các tỉnh, thành phố có những nơi chưa thống nhất theo đúng quy định của nhà nước.

Ví dụ trường hợp: trước 6 tháng đến thời điểm nghỉ hưu, sau khi Cục Thuế có thông báo chuẩn bị nghỉ hưu, đơn vị không bố trí cho công chức được tiếp tục làm việc, mà yêu cầu bàn giao toàn bộ hồ sơ, công việc đang được phân công ngay thời điểm có thông báo chuẩn bị nghỉ hưu. Việc triển khai thủ tục nghỉ hưu như vậy là chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức (và trước ngày 01/7/2010 là quy định tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/09/2007 của Chính phủ về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu)

Theo quy định tại Điểm 3, Điều 11, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ “công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu. Như vậy, theo quy định nêu trên thì sau khi công chức có thông báo chính thức thời điểm nghỉ hưu, đơn vị chuẩn bị phương án người thay thế và bàn giao dần công việc được phân công, hồ sơ tài liệu của công chức đến tuổi nghỉ hưu cho người được phân công tiếp nhận; việc bàn giao hoàn thành trước điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; đảm bảo quyền lợi chính đáng của công chức khi đến tuổi nghỉ hưu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3971/TCT-TCCB, CONG VAN 3971 2010, TONG CUC THUE, BO MAY HANH CHINH