02/06/2004 | 8153 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3902/YT-ĐTr
V/v hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2004

 

Kính gửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để tăng cường quản lý nhà nước về xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh, để tạo điều kiện thuận lợi và tránh những tiêu cực có thể xảy ra cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh viện tư nhân, bệnh viện dân lập, Bộ Y tế hướng dẫn Quy trình thành lập bệnh viện, Đề án thành lập bệnh viện (Đề án tiền khả thi), Đề án bệnh viện (Đề án khả thi) để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công khai quy trình, thủ tục thành lập bệnh viện, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh viện biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, đề nghị Sở Y tế, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh viện liên hệ đến Bộ Y tế (Vụ Điều trị) để hướng dẫn giải quyết.

ĐT: 04. 8464416 - 463 hoặc BS. Trần Quốc Khoa - CV. Vụ Điều trị; 0913.023.757.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Ngọc Trọng (để báo cáo);
- Lưu trữ;
- Lưu ĐTr.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐIỀU TRỊ
TS. Lý Ngọc Kính

 

QUY TRÌNH

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN (ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA) TƯ NHÂN, DÂN LẬP
(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

Bước 1.

Chủ đầu tư có Đơn xin thành lập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt Bệnh viện.

Bước 2.

Sở Y tế có Công văn kèm theo Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.

Bước 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện … tại địa điểm …

Bước 4.

Sở Y tế có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập bệnh viện và Công văn ý kiến của UBND tỉnh.

Bước 5.

Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3902/YT-DTR, CONG VAN 3902, BO Y TE, DOANH NGHIEP, THE THAO- Y TE