30/09/2010 | 2148 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3853/TCT-TNCN
V/v Quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 3796/CT-TNCN ngày 10/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc "quyết toán thuế TNCN"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.1, khoản 1, mục VI, phần A của Thông tư số 84/2008-TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kỳ thuế đối với cá nhân cư trú: "Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công."

- Tại khoản 1, mục II, Phần Đ của Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể."

- Tại điểm 3.6, mục I, phần B của Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó".

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp tổ chức trả thu nhập có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày phát sinh việc giải thể, tổ chức chi trả thu nhập phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ quyết toán gồm tờ khai theo mẫu số 05/KK-TNCN, bảng kê theo mẫu số 05A/KK-TNCN và 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

Tổ chức trả thu nhập trong trường hợp có quyết định giải thể sẽ không thực hiện quyết toán thuế TNCN đến thời điểm giải thể thay cho người lao động trong đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu VT, TNCN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3853/TCT-TNCN, CONG VAN 3853 2010, TONG CUC THUE, QUYET TOAN THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI