03/03/2010 | 1324 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 380/TTg-KGVX
V/v Chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 77/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam; đề nghị của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (Tờ trình số 02/TT-ĐCT ngày 25 tháng 2 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 380/TTG-KGVX, CONG VAN 380, THU TUONG CHINH PHU, THANH LAP, HOC VIEN PHU NU VIET NAM, GIAO DUC