29/09/2010 | 1319 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3794/TCT-TNCN
V/v trả lời đối thoại DN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Hà Nội)

 

Trả lời câu hỏi của một số doanh nghiệp về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nêu tại hội nghị đối thoại với Người nộp thuế năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

- Doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động với cán bộ nghỉ hưu (có bảng chấm công, trả lương hàng tháng 3,5 – 7 triệu/tháng), đã kê khai MST có phải thu 10% thuế TNCN không?

- Lương công nhân công trường hợp đồng theo thời vụ 6 tháng đến 1 năm nhưng có bảng chấm công, không có MST, không có bảo hiểm xã hội, lương 1 năm trả 10-15 triệu thì doanh nghiệp có phải nộp 10% thuế TNCN cho người lao động không?

Trả lời:

Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định sửa đổi, bổ sung tiết 1.2.7, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC như sau:

“Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hóa (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,…) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập hoặc tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.”

Căn cứ quy định trên thì:

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với cá nhân theo thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì doanh nghiệp thực hiện tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

Trường hợp công nhân công trường hợp đồng theo thời vụ từ 6 tháng đến 1 năm với mức lương 10 – 15 triệu/năm và không có thu nhập từ nơi nào khác thì đơn vị trả thu nhập chưa áp dụng khấu trừ theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả mà thực hiện tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo đến các tổ chức, cá nhân nộp thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ TTHT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3794/TCT-TNCN, CONG VAN 3794 2010, TONG CUC THUE, THUE THU NHAP CA NHAN, THUE - PHI - LE PHI