02/10/2008 | 3476 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3708/TCT-CS
V/v trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008.

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6654/CT-THNVDT ngày 1/9/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về trích khấu hao TSCĐ mua vào bằng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm l Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định điều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý:

''l.l Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.''

Khoản l Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, khoản l Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế gồm có: Chi phí khấu hao của tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Mức trích khấu hao tài sản cố định được xác định căn cứ vào giá trị tài sản cố định và thời gian trích khấu hao.

Điểm 4 Điều 4 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: ''Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, thì doanh nghiệp phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.''

Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 hướng dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dựng hóa đơn bất hợp pháp;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh khi mua tài sản cố định có phản ánh đầy đủ trên sổ kế toán, tài sản mua có hợp đồng, có phiếu chi tiền và thực tế cơ sở kinh doanh có sử dụng tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập thì Cục thuế phối hợp với cơ quan có chức năng để thẩm định giá xác định giá trị tài sản làm căn cứ để trích khấu hao tính vào chi phí. Biên bản thẩm định giá trị xe được coi là chứng từ xác định giá trị tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3708/TCT-CS, CONG VAN 3708 2008, TONG CUC THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI, TAI CHINH NHA NUOC