24/09/2008 | 4748 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3580/TCT-CS
V/v hạch toán chi phí quản lý nộp Công ty mẹ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 758 CT/TTra1 ngày 27/06/2008 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn về hạch toán chi phí quản lý nộp Công ty mẹ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty Nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con không quy định Công ty con phải trích nộp cho Công ty mẹ khoản chi phí quản lý nào. Công ty mẹ có quyền lợi và nghĩa vụ trong phạm vi phần vốn góp vào công ty con và mọi quan hệ mua – bán, thuê – cho thuê, vay – cho vay, điều chuyển tài sản giữa công ty mẹ với công ty con phải thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế và phải thanh toán như đối với các pháp nhân khác.

Trường hợp, năm 2006 Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn sắp xếp lại các xí nghiệp thành viên phụ thuộc thành các công ty cổ phần độc lập, có đăng ký kinh doanh riêng, có mã số thuế riêng, hạch toán độc lập, kê khai và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế là đổi mới phương thức quản lý theo mô hình “Công ty mẹ-con”, không còn quan hệ “cấp trên; cấp dưới” mà là quan hệ giữa các pháp nhân riêng biệt. Do đó, khoản phí 3% đến 5% doanh thu nộp cho Công ty mẹ là không được tính vào chi phí hợp lý của Công ty con. Trường hợp, Công ty mẹ đã thu khoản khoản trích nộp phí cấp trên thì Công ty mẹ phải trả lại cho Công ty con.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3580/TCT-CS, CONG VAN 3580 2008, TONG CUC THUE, DOANH NGHIEP, THUE - PHI - LE PHI