26/01/2011 | 1531 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 355/TCT-CS
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5111/NHPT-TCKT ngày 15/12/2010 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về triển khai thực hiện Thông tư số 53/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ hướng dẫn:

“1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản này là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm...”

Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ hướng dẫn:

“1. Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng”.

Ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 108/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trong đó trích dẫn căn cứ pháp lý để thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam là Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004.

Tại Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định:

“1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

2. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt dộng ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam là tổ chức được thành lập theo Luật các tổ chức tín dụng nên không thuộc đối tượng được cơ quan thuế cấp và bán hoá đơn. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện tự in hoặc đặt in hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Phát triển Việt Nam biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp. Hà Nội;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC, DNL
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 355/TCT-CS, CONG VAN 355 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI