20/07/2011 | 4455 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3454/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Ngày 14/6/2011 Bộ Công Thương có công văn số 5279/BCT-HC về việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ. Theo đó, “Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến Chi cục Hải quan các cửa khẩu cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Nếu doanh nghiệp không xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo quy định thì sẽ không được thông quan đối với những lô hàng tiếp theo”. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2948/TCHQ-GSQL ngày 20/6/2011 thông báo nội dung trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc sau:

1. Căn cứ điểm 2c, khoản 11, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ; Điểm e.14, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo, doanh nghiệp phải nộp 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan để thông quan hàng hóa. Trong khi đó, Bộ Công Thương “cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan” quy định này của Bộ Công Thương là chưa đúng với quy định tại Điểm 2c, Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP dẫn trên của Chính phủ.

Mặt khác, cơ quan Hải quan cũng không thể theo dõi việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất của Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan để không thông quan đối với các lô hàng hóa chất nhập khẩu tiếp theo được. Vì hiện tại chương trình quản lý số liệu xuất nhập khẩu của cơ quan Hải quan không có phần mềm theo dõi việc nợ Giấy xác nhận khai báo hóa chất, trong khi đó, Doanh nghiệp có thể nhập khẩu hóa chất tại nhiều cửa khẩu khác nhau trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, công văn số 5279/BCT-HC dẫn trên cũng chưa tính đến trường hợp cơ quan Hải quan đã thông quan cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không đăng ký với Bộ Công Thương và không nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất cho cơ quan Hải quan thì xử lý thế nào? Ai là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp này?

2. Theo báo cáo của Cục Hải quan địa phương, có trường hợp khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp xuất trình “Giấy biên nhận đăng ký khai báo hóa chất” của Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh của Cục Hóa chất, trên đó có dòng chữ “thời hạn trong 01 tháng và không có giá trị nộp cho cơ quan Hải quan” do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở để giải quyết thủ tục nhập khẩu hóa chất cho doanh nghiệp như đề nghị tại công văn số 5279/BCT-HC ngày 14/6/2011 của Bộ Công Thương được.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất và cơ quan Hải quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về các vấn đề nêu trên và sớm có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3454/TCHQ-GSQL, CONG VAN 3454 2011, TONG CUC HAI QUAN, XAC NHAN KHAI BAO HOA CHAT, XUAT NHAP KHAU