29/01/2011 | 1539 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/LĐTBXH-LĐTL
V/v xây dựng quỹ tiền lương của viên chức quản lý năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 18/XSKT ngày 17/01/2010 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng quỹ tiền lương năm 2010 của viên chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, đối với trường hợp công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu từ ngày 01/6/2010 thì quỹ tiền lương của viên chức quản lý được chia thành 2 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn là công ty nhà nước (5 tháng, từ ngày 01/01 đến 30/5) thì quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (không bao gồm Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên chuyên trách), được tính theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước.

- Giai đoạn là công ty TNHH một thành viên (7 tháng, từ ngày 01/6 đến 31/12) thì quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách (bao gồm cả Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên chuyên trách), được tính theo quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH nêu trên. Một trong các điều kiện khi công ty lựa chọn hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần để tính quỹ tiền lương là mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân kế hoạch 2010 so với thực hiện năm 2009 của viên chức quản lý chuyên trách không vượt quá mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân của người lao động. Do năm 2009 tiền lương của Phó giám đốc và Kế toán trưởng chưa được tách riêng, mà vẫn hưởng lương theo đơn giá tiền lương của người lao động, vì vậy Công ty có thể căn cứ vào hệ số lương chức vụ, tiền lương bình quân thực tế năm 2009 của các chức danh quản lý nêu trên theo quy chế trả lương của Công ty trên cơ sở bảo đảm cân đối hợp lý tiền lương giữa các viên chức quản lý làm cơ sở xác định quỹ tiền lương 7 tháng cuối năm 2010.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 342/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 342 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, LAO DONG - TIEN LUONG